วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัติของฉัน


วันนี้อากาศแจ่มใสทั้งอารมณ์ดีและอยากจะนั่งเขียนอะไรลงใส่กระดาษคือประวัติส่วนตัวของดิฉันเป็นอะไรที่ไม่น่าแปลก จะต้องขอบคุณพ่อกับแม่ที่ให้ดิฉันเกิดมาดิฉันเกิดวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 เป็นผู้หญิงคนโต พ่อกับแม่เลยตั้งชื่อกรรณิการ์ หลวงพิทักษ์ พออายุได้ประมาณ 4ขวบก็เข้าอนุบาลที่โรงเรียนวัดดอนตลุง และพอ6 ขวบก็เข้า ป.1 - ป.6 และก็ต่อที่โรงเรียนเดิมเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ม.1-ม.3 พอจบมัธยมได้โควต้าไปต่อที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ปวช.1-3 ในขณะที่เรียนอยู่นั้นเรียนอยู่สาขาเคมีสิ่งทอ ในช่วงนั้นเรียนเหนื่อยมาก พอจบ ปวช.แล้ว ก็ไปต่อที่สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี เหนื่อยเหมื่อนกันในขณะนั้นเพราะไปต่อบริหาร พื้นฐานในขณะนั้นไม่มีเลยเพราะมีพื้นฐานเคมีมา เรียนปริญาตรี 4 ปีก็จบดิฉันจบ พ.ศ. 2545 และรับปริญาตรี พ.ศ. 2546 พอจบก็ได้หางานทำได้งานที่ ครัวราชพงษ์ ทำหน้าที่แคชเชียร์ ทำงานได้ประมาณ 6 เดือนก็ออกจากงานพอออกก็ได้ไปช่วยแม่ขายของ ประมาณ2 ปี ได้ข่าวว่าแถวๆบ้านมีประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และได้สอบ พอไปฟังผลประกาศสอบรู้ว่าได้อันดับที่ 4 ก็ดีใจเพราะจะได้ทำงานแถวบ้านจะได้ไม่ต้องเปลื้องอะไรมากนัก ทุกวันนี้ถึงแม้จะไม่มีความรู้พื้นฐานด้านปฐมวัยมา ดิฉันจะพยายามทำงานตรงนี้ให้ดีดีสุด และจะทำหน้าที่เป็นครูที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ ซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปในอนาคตที่ดี.

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน


กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมร่วมอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีพิจารณาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบง่าย ๆ ก็คือดูว่า หากผู้เรียนและผู้สอนใช้เวลาและความพยายามพอสมควรและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มาก เราถือว่าประสิทธิภาพในการสอนดี เพราะลงทุนน้อยได้กำไรมาก แต่ในทางกลับกัน ถ้าทั้งผู้เรียนและ ผู้สอนได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่ง มีความเหนื่อยยากแสนสาหัส และใช้เวลาเพื่อการนี้เป็นจำนวนมากจนไม่มีเวลาที่จะทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่มนุษย์ปกติเขาทำกัน แต่ผลที่ได้ออกมามันไม่มากเหมือนที่ได้ตั้งใจร่วมกันเอาไว้ กล่าวคือ คนเรียนสอบตกมากกว่าสอบได้ และพวกที่สอบได้ก็สอบได้แบบรอดตายหวุดหวิดเสียเป็นส่วนใหญ่ เป็นผลให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นอย่างมาก ในกรณีเช่นนี้เราจะถือเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากถือว่าประสิทธิภาพของการเรียนการสอนต่ำเป็นการลงทุนมากแต่ได้กำไรน้อย และเมื่อพบว่าประสิทธิภาพของการเรียนการสอนน้อยหรือต่ำ เราควรจะ ทำอะไรต่อไปดี ประสิทธิภาพการสอนเป็นเรื่องใหญ่ของสถาบันการศึกษา เป็นหัวใจของสถาบันการศึกษา เป็นเรื่องของหุ้นส่วนระหว่าง ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ที่ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน เมื่อพบว่าสถาบันการศึกษาใดมีประสิทธิภาพของการสอนต่ำ ย่อมสรุปได้ว่าอาจมีเหตุปัจจัยมาจากผู้ถือหุ้นเหล่านั้น จะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายร่วมกันก็อาจเป็นได้ การวิเคราะห์ระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนต้องวิเคราะห์หุ้นส่วนทั้งหมด เมื่อพบว่ามีความบกพร่องที่ใด ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงตรงปัจจัยนั้น ๆ พระท่านสอนว่า ทุกข์ย่อมเกิดจากเหตุ ในเมื่อเหตุนั้นอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ก็ควรอย่างยิ่งที่จะวิเคราะห์ให้ครบทุกปัจจัย หากยังขืนเลือกไม่วิเคราะห์บางปัจจัย เพราะไม่กล้าวิเคราะห์ เราก็อาจจะเกาไม่ถูกที่คัน คงจะต้องเกาตรงบริเวณที่ไม่คันกันจนเลือดไหล และยังคงคันหรือเป็นทุกข์ตลอดไป
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 5 ประการ (Souter 1999: 409) ได้แก่
ประการแรก การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media, การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง
ประการที่สี่ เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks) ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนการใช้เครือข่าย จำนวนผู้เชื่อมต่อ และจำนวนผู้ที่มีศักยภาพในการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น
ประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก
http://www.sut.ac.th/tedul Article/Teaching2.htm
http://dusithost.dusit.ac.th/~libraianlit107/c1.htm/


แสดงความคิดเห็น -
เทคโนโลยีมีความจำเป็นในการสอนมากในการสอนในบางครั้งก็ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยสอนได้หาความรู้ประสบการณ์เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการกระบวนจัดหา จัดเก็บสร้าง เผยแพร่ การศึกษาเทคโนโลยีก็ช่วยสืบหาข้อมูลได้สะดวกได้หาความรู้ใหม่ๆมากขึ้นและจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้